പേർഷ്യൻ പൂച്ചകളുടെ പരിപാലനം| how to care persian cat

#shoji_ravi, #persiancat ആലുവ സ്വദേശിയായ സൈനു തന്റെ പൂച്ച വളർത്തൽ അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത് നല്ലയിനം പൂച്ചകുഞ്ഞുങ്ങളെ വാങ്ങുവാനും അതിന്റെ പരിപാലനത്തെ പറ്റിയുള്ള സംശയങ്ങൾക്കും സൈനുവിന്റെ ഫോണിൽ വിളിക്കാം 080862 02319

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>